PODDAR

Skiljer sig valnyheterna online och offline?

Bengt Johansson, Jesper Strömbäck, Ulrika Beck-Friis

De senaste decenniernas snabba förändringar hos läsarnas och lyssnarnas nyhetskonsumtion mot digitala medier betyder att innehållsanalyser som undantar nätpubliceringar kanske missar något?

Bengt Johansson och Jesper Strömbäck, båda professorer i journalistik vid JMG Göteborgs universitet, diskuterar utvecklingen av Medievalsundersökningen som påbörjades 1979 och hur den har förändrats med i och med övergången från traditionella medier till en ökad närvaro online.

Undersökningen syftar till att jämföra mediebevakningen online respektive offline av valrörelsen för att förstå om det fanns signifikanta skillnader i hur informationen presenterades. Resultaten visar att likheterna mellan de båda formerna av mediebevakning större än skillnaderna, trots den ökade online-närvaron. De övergripande temana är mycket lika.

De diskuterar även frågor som rör den framtida inriktningen av Medievalsundersökningarna, särskilt med tanke på den snabba utvecklingen av digitala plattformar och alternativa mediekanaler. Diskussionen berör behovet av att balansera traditionell metodologi med innovativa tillvägagångssätt för att fånga upp nya trender utan att förlora förmågan att jämföra över tid.

Professorerna Bengt Johansson och Jesper Strömbäck samtalar med Institutet för mediestudiers föreståndare Ulrika Beck-Friis utifrån sin undersökning Valnyheter online och offline.